Kampaania „Soovita meile sõpra...”reeglid

Korraldaja
Meelelahustusliku tarbijamängu „Soovita meile sõpra…“ (edaspidi: kampaania) korraldajaks on Creative Woodworks OÜ (äriregistri kood 12642034).
Creative Woodworks OÜ kontaktandmed on järgmised:
aadress: Naaritsa, Leie küla, Kolga-Jaani vald, Viljandi maakond, 70303, Eesti
e-posti aadress: saunamees@iglusaun.ee
veebileht: www.iglusaun.ee

Kampaania ja auhind
Kampaania toimub ajavahemikul 23. oktoober 2017- 31.detsember 2017 (lõpukuupäev kaasa arvatud) (edaspidi: kampaaniaperiood).
Kampaanias osalemiseks soovita meile oma sõpra, kellel võiks olla huvi Iglusauna vastu. Sõbra soovitamiseks sisesta meie veebilehel (iglusaun.ee/soovita) sõbra kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress).
Kõik osalejad, kelle sõber ostab kampaaniaperioodil Iglusauna, võidavad auhinna, milleks on 500 eurot.
Iglusauna ostnud sõber saab sauna ostmisel kaasa 250 euro väärtuses kvaliteetset lisavarustust.

Võitjad
Kõiki võitjaid, kelle sõber on ostnud sauna kampaaniaperioodil, teavitatakse nende võidust e-maili teel, mis saadetakse välja 5 päeva jooksul soovitatud sõbra poolt sauna ostmise päevast alates.
Võitjad peavad oma auhinna kättesaamiseks Creative Woodworks OÜ-ga ühendust võtma.
Auhinna saab kätte ainult võitja isiklikult.
Kui võitja ei ole Creative Woodworks OÜ-ga 1 (ühe) kuu jooksul pärast võiduteate edastamist ühendust võtnud, kaotab võitja oma õiguse auhinnale.
Auhind kantakse võitjate pangakontodele 3 (kolme) tööpäeva jooksul ühenduse võtmisest ja Creative Woodworks OÜ poolt isiku tuvastamisest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Sauna ostjal tekib õigus tasuta lisavarustusele peale Creative Woordworks OÜ poolt isiku tuvastamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Creative Woodworks OÜ Eesti Vabariigi
seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
Auhindade kättesaamisega seotud kulusid (sõidukulud jms) ei hüvitata.

Isikuandmete kaitse
Kampaania ajal võib Creative Woodworks OÜ koguda ja töödelda järgmisi osalejate isikuandmeid: nimi, telefoninumber, e-posti aadress, isikut tõendava dokumendi andmed, pangakonto number (ainult võitjate korral).
Tarbijamängus osalemisega nõustute sellega, et teie nimi, telefoninumber, e-posti aadress lisatakse osalejate andmebaasi ja neid andmeid hallatakse nii kampaania, kui ka Creative Woodworks OÜ otseturustuspakkumiste saatmise eesmärgil kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega.
Käesolevaga teavitame teid sellest, et teil on kõik Eesti isikuandmete kaitse seadusega kehtestatud õigused, sealhulgas õigus keelata oma isikuandmete töötlemine või igal ajal võtta tagasi oma nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, teatades sellest Creative Woodworks OÜ-d aadressil Naaritsa, Leie küla, Kolga-Jaani vald, Viljandi maakond, 70303, Eesti, või e-posti aadressil saunamees@iglusaun.ee, kuid ka saada teavet oma isikuandmete ja nende töötlemise üksikasjade kohta ja nõuda ebaõigete, ebatäielike või ebakorrektsete isikuandmete parandamist. Osalejatel on ka õigus pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.
Creative Woodworks OÜ ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele. Creative Woodworks OÜ võib anda isikuandmed üle oma teenusepakkujatele, keda ettevõte kasutab selle kampaania korraldamiseks või kui seda nõuab seadus.

Muud nõuded
Kampaanias osalemiseks vajalike andmete esitamisega kinnitab osaleja, et (i) kogu Creative Woodworks OÜ-le esitatud teave on korrektne, (ii) tal on käesolevate reeglite kohaselt õigus kampaanias osaleda, (iii) ta nõustub kampaanias osalema, (iv) ta nõustub täitma käesolevaid reegleid ja (v) ta nõustub täitma Creative Woodworks OÜ otsuseid, mis on lõplikud.
Kampaanias on võimalik osaleda mitu korda ja soovitada mitut sõpra. Osaleja võib võita mitu auhinda.
Kampaanias võivad osaleda ainult 18-aastased või vanemad isikud. Alla 18 aasta vanustel isikutel ei ole võimalust auhindu võita.
Creative Woodworks OÜ töötajad, nende sugulased ja abikaasad ei või kampaanias osaleda.
Creative Woodworks OÜ ei vastuta mis tahes kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse, sealhulgas näiteks postiteenuse eest.
Creative Woodworks OÜ ei vastuta selle eest, kui võitjad kaotavad õiguse saada auhind seetõttu, et nendega ei ole võimalik ühendust võtta, sest osaleja poolt märgitud andmed on ebakorrektsed või nad ei tule ettenähtud ajal oma auhinnale järele või mõnel muul põhjusel, mille eest Creative Woodworks OÜ ei vastuta.
Kampaaniareeglid on avalikult kättesaadavad veebilehel iglusaun.ee/soovita
Creative Woodworks OÜ jätab endale õiguse kampaaniareegleid muuta. Creative Woodworks OÜ teavitab üldsust sellisest muudatusest, postitades need muudatused oma veebilehele (www.iglusaun.ee).
Creative Woodworks OÜ jätab endale õiguse lõpetada kampaania või kõrvaldada mõned osalejad kampaanias osalemisest, kui kampaaniat peaks kasutatama pettuse või mõne muu ebaseadusliku tegevuse eesmärgil või kui kampaaniareegleid rikutakse või esineb vääramatu jõud.
Kõik kampaaniat puudutavad kaebused või päringud tuleb esitada Creative Woodworks OÜ-le, kasutades selleks punktis 2 märgitud kontaktandmeid. Creative Woodworks OÜ vastab kõigile kaebustele ja päringutele 2 (kahe) nädala jooksul kaebuse või päringu saamisest.